Fundraising / Fondsinsameling

GHOLFDAG

GOLF DAY

Overberg Tehuis beplan ‘n gholfdag 7 Desember 2024 as deel van fondswerwing. Die gholfdag sal in 4Bal Alliansie formaat wees te Riviersonderend Gholfklub met ‘n veiling en heerlike ete na afloop daarvan.

Hiermee neem ons die vrymoedigheid om u te nader vir enige vorm van skenkings/donasie; geldelike donasie (ABSA Bank, Tjekrekening, Takkode: 632 005, Rek no: 404 968 3510), borg van span/e, pryse vir spelers (vier van elk) asook items wat opgeveil kan word. U is ook welkom om individuele pen pryse te borg.

Bydraes vir die ete tydens die prysuitdeling en veiling is ook welkom asook vir die verwelkomings pakkies vir die spelers (bv. water, lekkers, penne, nota boekies, promosie material, ens.).

Daar is ook 3 putjies vir stalletjies beskikbaar waarvan die een ‘n “nat gat” is wat u kan borg en bemarking doen, kontak ons rakende kostes.

Enige vorm van ondersteuning word opreg waardeer en met dankbaarheid aanvaar.

Byvoorbaat dankie vir u goedhartige ondersteuning.

Overberg Tehuis is planning a golf day on 7 December 2024 as part of fundraising. The golf day will be in 4Ball Alliance format at Riviersonderend Golf Club with an auction and delicious meal afterwards.

We hereby take the liberty to approach you for any form of donation/donation; monetary donation (ABSA Bank, Cheque account, Branch code: 632 005, Account no: 404 968 3510), sponsor of team/s, prizes for players (four of each) as well as items that can be auctioned. You are also welcome to sponsor individual pen prizes.

Contributions for the meal during the prize giving and auction are also welcome as well as for the welcome packs for the players (e.g. water, sweets, pens, notebooks, promotional material, etc.).

There are also 3 holes for stalls available, one of which is a “wet hole” that you can sponsor and do marketing, contact us regarding costs.

Any form of support is greatly appreciated and gratefully accepted.

Thank you in advance for your kind support.

Terms of Use