Projects/Projekte

Ons het tans nie hierdie fondse beskikbaar nie, enige bydrae tot die volgende projekte sal waardeer word.

We currently do not have these funds available, any contribution towards these projects would be appreciated.

Kringtelevisiekameras / CCTV

Ons het tans ‘n sestienkanaalstelsel en moet opgradeer na ‘n twee-en-dertigkanaalstelsel sodat ons bykomende kringtelevisiekameras kan byvoeg om die buitekant van ons fasiliteit te monitor om die veiligheid van ons inwoners te verbeter. Weens die verandering in tegnologie sal ons van ons bestaande kameras ook moet vervang. Gebaseer op kwotasies wat ontvang is, kan die koste om dit te doen in die omgewing van R 143,265.85 of meer wees.

We currently have a sixteen-channel system and are in need to upgrade to a thirty-two-channel system so that we can add additional CCTV cameras to monitor the outside perimeter of our facility to better the security of our residents. Due to the change in technology, we would need to replace some of our existing cameras as well. Based on quotations received the cost of doing so could be in the region of R 143,265.85 or more.

Viniel Vloere / Vinyl Flooring

In ons Tehuis het ons 3 gange waarvan een opgeknap is met vinielvloer die ander twee het nog matte. Ons het 35 kamers waarvan 5 dubbelkamers is. Hierdie kamers het die ou blokteëls (skool) Ons het ‘n eetsaal met kurkvloer. Ons is besig om kwotasies te bekom om die res van ons vloere oor te doen met deZign SERIES 200+ Caffe Latte (DD107) Viniel teen ‘n koste van R 311,343.00. Dit sal baie meer higiënies wees om te onderhou en skoon te maak.

Verskaf en installeer Dezign 200 “Cafe Late” viniel:
1) Slaapkamers D+E (9 x slaapkamers) (30 bokse)(100.2m²) – R35 571. Voorbereidings- en smeer vloere met ITE F10 – R13 000. (R48,571)
2) Slaapkamers C (8 x slaapkamers) (30 bokse)(100.2m²) – R35 571. – Voorbereiding en smeer vloere met ITE F10 – R13 000. (R48,571)
3) Gang D+E & Eetkamer (33 bokse) (110.22m²) – R39 129. – Voorbereiding en smeer vloere met ITE F10 – R14 000. (R53,129)
4) Gang B & Sonkamer (21 bokse) (70.14m²) -R24 900. Voorbereiding en smeer vloere met ITE F10 – R9 500. (R34,400)
5) Slaapkamers A (9 x kamers) (33 bokse)(110.22m²) – R39 129. – Voorbereiding en smeer vloere met ITE F10 – R14 000. (R53,129)
6) Slaapkamers B (11 kamers) (46 bokse)(153.64m²) – R54 543. – Voorbereiding en smeer vloere met ITE F10 – R19 000. (R73,543)

In our residence we have 3 passages of which one have been refurbish with vinyl flooring the other two still have carpets. We have 35 rooms of which 5 are double rooms. These rooms have the old block tiles (school) We have a dining hall with cork flooring. We are in process to obtain quotations to redo the remainder of our floors with deZign SERIES 200+ Caffe Latte (DD107) Vinyl at a cost of R 311,343.00. This will be much more hygienic to maintain and clean.

Supply and install Dezign 200 “Cafe Late” glue down vinyl :
1) Bedrooms D+E (9 x bedrooms) (30 boxes)(100.2m²) – R35 571. Prep and screed floors with ITE F10 – R13 000. (R48,571)
2) Bedrooms C (8 x bedrooms) (30 boxes) (100.2m²) – R35 571. – Prep and screed floors with ITE F10 – R13 000. (R48,571)
3) Hall D+E & Dining (33 boxes) (110.22m²) – R39 129. – Prep and screed floors with ITE F10 – R14 000. (R53,129)
4) Hall B & Sunroom (21 boxes) (70.14m²) -R24 900. – Prep and screed floors with ITE F10 – R9 500. (R34,400)
5) Bedrooms A (9 x rooms) (33 boxes) (110.22m²) – R39 129. – Prep and screed floors with ITE F10 – R14 000. (R53,129)
6) Bedrooms B (11 rooms) (46 boxes) (153.64m²) – R54 543. – Prep and screed floors with ITE F10 – R19 000. (R73,543)

Omskakelaar / Inverter

As gevolg van die voortdurende beurtkrag was ons gelukkig genoeg om ‘n kragopwekker te hê wat ons kan gebruik om nooddienste soos noodproppe, ligte, verpleegsters oproep, telefoon, toegangsbeheer, interkom, ens. te bedryf. Ons onbeplande petrolkoste met die huidige beurtkrag is + /- R 10,000.00 per maand; dus die rede dat ons ‘n lening van R 123,100.60 aangegaan het om ‘n krag omskakelaar te installeer. Ons sal enige bydrae waardeer om die terugbetaling van hierdie lening te bespoedig, tans nog +/- R 16,776.69 uitstaande.

Due to the continuous loadshedding we were fortunate enough to have a generator that we can utilize to run emergency services such as emergency plugs, lights, nurses call, telephone, access control, intercom, etc. Our unplanned petrol costs with the current loadshedding are +/- R 10,000.00 per month; thus, the reason that we took out a loan of R 123,100.60 to install an inverter. We will appreciate any contribution to speed up the repayment of this loan, currently still +/- R 16,776.69 outstanding.

Dak / Roof

Ons dak moet geseël en geverf word of ons moet die dak in totaal vervang.

Net die arbeid koste om die dakke van ou en nuwe deel te verf beloop +/-R 70,700.00

Materiaal koste beloop +/-R 42,796.53

ROOFGUARD STANDARD COLOUR 20L 21
GALVANISED IRON PRIMER 5L 6
GALVANISED IRON CLEANER 5L 6

Our roof needs to be Sealed and Painted or we need to replacement the roof in total.

Just the labor cost to paint the roofs of old and new part amounts to +/-R 70,700.00

Material costs amounts to +/-R 42,796.53

ROOFGUARD STANDARD COLOUR 20L 21
GALVANISED IRON PRIMER 5L 6
GALVANISED IRON CLEANER 5L 6

Verf / Paint

Ons benodig om die buite- en binnemure en vensters te verf van ons fasiliteit; ons is besig om kwotasies te bekom om ‘n aanduiding van koste te verskaf.

Net die arbeid koste om die buitekant van ons gebou te verf beloop +/-R 199,475.00

Nuwe woonstelle agter, alles buite sonder dak R 34,250.00
Stoorkamer R 5,225.00
Ringmuur voor R 12,750.00
Hoofgebou, mure,fasias en sofets R 75,800.00
Rame en deure R 19,600.00
Die dubble verdieping gedeelte aan die regter sy, mure, fasias en sofets R 29,600.00
Rame en deure R 10,850.00
Ringmuur agter om 2 sye R 11,400.00

Materiaal koste beloop +/-R 341,486.87

DAMPSHIELD 20L x 45
RAINSHIELD WHITE 20L x 37
WALLCLAD PASTEL BASE /WHITE 20L x 45
BONDING LIQUID 20L x 8
65 MATT WHITE 20L x 5
PINK WOOD PRIMER 5L x 2
UNIVERSAL UNDERCOAT 20L x 5
PEARGLO WATERBASED ENAMEL WHITE 5L x 44
PRIMER FOR STEEL 5L x 4

Our facility is in need to paint the outside and interior walls and windows; we are in process of obtaining quotations to provide an indication of costs.

Just the labor cost to paint the outside of our building amounts to +/-R 199,475.00

New flats behind, all outside without roof R 34,250.00
Storage room R 5,225.00
Ring wall for R 12,750.00
Main building, walls, fascias and sofas R 75,800.00
Frames and doors R 19,600.00
The double storey section on the right side, walls, fascias and sofas R 29,600.00
Frames and doors R 10,850.00
Ring wall behind on 2 sides R 11,400.00

Material cost amounts to +/-R 341,486.87

DAMPSHIELD 20L x 45
RAINSHIELD WHITE 20L x 37
WALLCLAD PASTEL BASE /WHITE 20L x 45
BONDING LIQUID 20L x 8
65 MATT WHITE 20L x 5
PINK WOOD PRIMER 5L x 2
UNIVERSAL UNDERCOAT 20L x 5
PEARGLO WATERBASED ENAMEL WHITE 5L x 44
PRIMER FOR STEEL 5L x 4

Heining / Fence

Aan die agterkant van ons fasiliteit moet ons die eiendom omhein om ‘n verhoging in veiligheid vir ons inwoners te verseker. Daar is twee afdelings, A – Oop erf moontlike koste R 250 923,94 en B – Motorhuise/Parkeer en agteringang moontlike koste R 174 831,28. Kwotasies verkry om hierdie gedeeltes met SMART FENCE 50 en gemotoriseerde hekke toe te maak beloop R 425 755,22.

At the back of our facility, we need to enclose the property to ensure an increase in safety for our residents. There are two sections, A – Open plot possible costs R 250,923.94 and B – Garages/Parking and back entrance possible costs R 174,831.28. Quotations obtained to enclose these sections with SMART FENCE 50 and motorized gates were R 425,755.22.

Noodkamer / Emergency Room

Omdat ons nie ‘n mediese fasiliteit in Riviersonderend het nie (slegs die plaaslike Kliniek), wil Overberg Tehuis graag ‘n volledig toegeruste noodkamer inrig om ons eie inwoners sowel as inwoners van Riviersonderend wat tydelike mediese sorg benodig te ondersteun tot tyd en wyl hulle na die naaste hospitaal vervoer kan word. Die befondsing sal ons ook in staat stel om opgeleide mediese personeel (Verpleegsters) in diens te neem wat 24/7 kan help.

Because we do not have a medical facility in Riviersonderend (only the local Clinic), Overberg Tehuis would like to put up a fully equipped emergency room to support our own residents as well as residents of Riviersonderend that are in need of temporary medical care until such time they can be transported to the nearest hospital. With this funding to enable us to employ trained medical staff (Nurses) that can assist on a 24/7 basis.