Accommodation / Verblyf

default

Wees net bewus daarvan dat die persoon reeds 60 jaar oud of ouer moet wees en dat ons geen Alzheimer- of Dementia-pasiënte of pasiënte kan neem wat binneaarse terapie/drup of voedingsbuis moet kry nie.

Just be aware that the person must be 60 years old already or older and that we are unable to take any Alzheimer or Dementia patients or patients that require to have Intravenous therapy/Drip or feeding tube.

Tans Beskikbaar

Ons Tehuis is vol, aansoekers sal op waglys geplaas word.

Tans is al ons gesubsidieerde beddens gevul. Ons word slegs gesubsidieer vir 22 beddens uit die 38 beskikbare, aansoekers sal op ‘n waglys gaan vir ‘n gesubsidieerde bed om oop te maak. Vorms moet voltooi word, ons kan slegs voltooide vorms wat ontvang is waglys.

U moet ook bewus wees dat indien ‘n Inwoner vir Staatsubsidie kwalifiseer, die verskil steeds deur die familie betaalbaar is. Die staatsubsidie is afhanklik van die gradering wat ‘n Inwoner op die keuringsertifikaat kry. Indien die persoon ‘n A2 is, kom die persoon in aanmerking vir R 984.00 subsidie per maand, indien die persoon ‘n A3 is, kom die persoon in aanmerking vir R 3,541 subsidie. A2 is semi-selfsorg en A3 is van ons afhanklik vir sorg. Ons neem die persoon se SASSA plus subsidie vir losies en dan betaal die familie die verskil.

Currently Available

Our Tehuis are full, applicants will be placed on a waiting list.

Currently all our subsidized beds are filled. We are only subsidized for 22 beds out of the 38 available, applicants will go on a waiting list for a subsidized bed to open. Forms must be completed, we can only waitlist completed forms that have been received.

You should also be aware that if a Resident qualifies for State subsidy, the difference is still payable by the family. The State subsidy is dependent on the rating a Resident gets on the Selection Certificate. If the person is an A2, the person is eligible for R 984.00 subsidy per month, if the person is an A3, the person is eligible for R 3,541 subsidy. A2 is semi self-caring and A3 is dependent on us for care. We take the person’s SASSA plus subsidy for lodgings and then the family pays the difference.

Woonstelle (x6)
R 11,800.00 per maand – 1 Persoon
R 14,230.00 per maand – Egpaar
(Water & Elektrisiteit, Middagete en wasgoed ingesluit in tarief)

Flatlets (x6)
R 11,800.00 per month – 1 Person
R 14,230.00 per month – Couple
(Water & Electricity, Lunch and laundry included in tariff)

Kamers
4 x Enkel (Noord) – R 10,102.00 per maand
1 x Enkel (Bo) – R 10,102.00 per maand
26 x Enkel – R 9,697.00 per maand
4 x Dubbel (Deel) – R 9,197.00 per persoon, per maand

Rooms
4 x Single (North) – R 10,102.00 per month
1 x Single (Top) – R 10,102.00 per month
26 x Singel – R 9,697.00 per month
4 x Double (Sharing) – R 9,197.00 per person, per month

 • Sluit 3 Etes, Wasgoed en Skoonmaakdiens, Water & Elektrisiteit plus 24 uur Mediese Sorg en bystand in.
 • Medisyne en doeke uitgesluit.
 • Nota: Alle kamers het ‘n gesigwasbak en dubbel hangkas, badkamer geriewe word gedeel en is appart in gang.
 • Eie meubels kan gebruik word of ons kan ‘n enkelbed, matras, stoel, tafel en bedkassie voorsien (ingesluit by die tarief).
 • Include 3 Meals, Laundry and Cleaning Services, Water & Electricity plus 24 hour Medical Care
 • Medication and diapers excluded.
 • Note: All rooms have a face washbasin and double wardrobe, bathroom facilities are shared and are separate in hallway.
 • Own furniture can be used or we can provide a single bed, mattress, chair, table and bedside table (included in the rate).

Ander
Motorhuis – R 587.00 per maand
Respytsorg – R 375.00 per dag (Buitepersone) R 300.00 per dag (Inwoners)

Etes
Maandag – Saterdag – R 65.00 per dag (Middag ete), met poeding R 70.00
Sondag – R 75.00 (Middag ete)

Other
Garage – R 587.00 per month
Respite Care – R 375.00 per day (non-residents) R 300.00 per day (residents)

Meals
Monday – Saturday – R 65.00 per day (Lunch), with pudding R 70.00
Sunday – R 75.00 (Lunch)

Benodighede met opname:

 1. DOKUMENTE
  Gesertifiseerde kopie van ID
  SASSA Kaart
  Begrafnis Polis / Versekering
  TV-Lisensie (Indien eie TV)
 2. BEDDEGOED
  Kussing
  Kussingsloop
  Lakens (x6)
  Komberse / Duvet (x2)
  Matras Oortreksel / Beskermer
 3. TOILETWARE
  Handoeke (x4)
  Seep, Shampo, Poeier, Prep, Lyfroom, ens.
  Waslap
  Doeke
  Kommode (Indien Nodig)
 4. KLERE
  Nagklere
  Somers Klere
  Winters Klere
  Kamerjas
  Pantoffels
  Skoene
  Onderklere (genoeg)
 5. ANDER
  Gordyne
  Vullisdrommetjie

BAIE BELANGRIK DAT ALLE ITEMS GEMERK MOET WEES.

Indien die bogenoemde items nie beskikbaar is nie moet dit vooraf met die Bestuurder uitgeklaar word.

Requirements on admittance:

 1. DOCUMENTS
  Certified copy of ID
  SASSA Card
  Funeral Policy/Insurance
  TV-License (If person has a TV)
 2. BEDDING
  Pillows
  Pillowcase
  Sheets (x6)
  Blankets / Duvet & Covers (x2)
  Mattress Cover / Protector
 3. TOILETRIES
  Towels (x4)
  Soap, Shampoo, Powder, Prep, Cream, etc.
  Face cloth (x2)
  Diapers
  If needed a commode
 4. CLOTHING
  Nightwear
  Summer Clothes
  Winter Clothes
  Bathrobe
  Slippers
  Shoes
  Enough underwear
 5. OTHER
  Curtains
  Rubbish bin

ALL ITEMS MUST BE MARKED

If above mentioned items are not available, please discuss this beforehand with the Manager.

INVUL VAN VORMS (‘n Administratiewe Fooi van R 750.00 is betaalbaar (eenmalig) saam met die aansoek vir nie SASSA aansoeke)

FILLING OUT OF FORMS (An administrative fee of R 750.00 (once-off) is payable with application for non-SASSA application.)

Indien die aansoekvorm korrek en volledig ingevul word, sal baie tyd en moeite gespaar word.

If the application form is filled out correctly and complete, it ensures a fast and efficient process.

Die vorms word soos volg ingevul:
1. AANSOEK OM DIENSTE IN BADISA: Die vorm kan deur die aansoeker self of enige person ingevul word. Die aansoeker of gevolmagtigde moet die vorm teken.
2. GENEESKUNDIGE VERSLAG VIR TOELATING TOT TEHUIS/VERSWAKTE AFDELING: Die vorm word deur u Geneesheer ingevul en geteken
3. VERSLAG VAN MAATSKAPLIKE WERKER: Die vorm word deur u Predikant of Maatskaplike werker ingevul en geteken.
4. FINANSIËLE VERKLARING:
FINANSIËLE VERKLARING: KLIËNT of FINANSIËLE VERKLARING: GEVOLMAGTIGDE/BORG

a. Die vorm word deur die person wat by die bank werksaam is of uself ingevul.
b. Indien u ‘n pensioenaris is word u pensioennommer benodig.
c. Indien u ‘n belegging of beleggings het, word die kapitale bedrag sowel as rente wat u ontvang op die vorm ingevul en die bank moet vir u die bewys daarvan aanheg.
d. Indien u vaste eiendom het, word ‘n waardasie van die eindom benodig asook die belasting en versekering wat u betaal. Bewyse wat u van die munisipaliteit kan verkry, asook van u versekeringsmaatskappy, moet aangeheg word.
e. Heg asseblief die nodige bewyse aan, om u aansoek te bespoedig.
f. Die vorm moet geteken word deur die aansoeker en beëdig word by die Polisiestasie, Bankbestuurder, Predikant of enige Kommissaris van Ede.

The forms are filled in as follows:
1. APPLICATION TO SERVICES IN BADISA FACILITY FOR OLDER PERSONS: This may be filled out by the applicant themselves or any other person. The applicant or an authorized person must sign this report.
2. MEDICAL REPORT FOR ADMISSION TO HOME IMPAIRED DIVISION: This report is filled out by your medical practitioner.
3. REPORT OF SOCIAL WORKER: This report must be filled in by a Minister or a Social Worker.
4. FINANCIAL DECLARATION:
FINANCIAL DECLARATION CLIENT or FINANCIAL DECLARATION PROXY/SPONSOR

a. This report is filled out by someone at the bank or the applicant himself.
b. If you are a pensioner, your pension number is required.
c. If you have any investments, the capital amount plus the monthly interest is required on the report and bank statements as proof must be attached.
d. If you own any fixed property, a municipal assessment is required as well as all tax and insurance that is paid. All proof of the municipality and insurance brokers required.
e. Please attach all necessary documents and proofs to speed up your application.
f. The statement of income must be signed by the applicant and be certified at the Police Station, Bank Manager, Minister or any other Commissioner of Oaths.

 1. EVALUERING: (Word In-Huis voltooi)
  a. ASSESSMENT FOR ADMISSION TO HOMES FOR FRAIL PERSONS / SUPPORT NEEDS FOR OLDER PERSONS DQ98
  b. EVALUERING VAN GRAAD VAN VERSWAKTHEID VAN INWONERS
  c. MONTREAL COGNITIVE ASSESSMENT (MOCA)
  d. KEURKOMITEE EVALUERINGSVORM VIR OPNAME
 1. EVALUATION: (Completed In-House)
  a. Assessment for Admission to Homes for Frail Persons / Support needs for Older Persons – DQ98
  b. EVALUATION OF DEGREE OF FRAILTY OF RESIDENTS IN A FACILITY
  c. MONTREAL COGNITIVE ASSESSMENT (MOCA
  d. SELECTION COMMITTEE EVALUATION FOR ADMISSION

Die vorms word na voltooiing na Departement Maatskaplike Ontwikkeling te Caledon gestuur vir keuring, waarna u of op die waglys geplaas of opgeneem word. Indien u navrae het, skakel die kantoor by 028 261 1230 tussen 08:00 en 17:00 weeksdae.

The completed reports are sent to the Department of Social Development in Caledon for approval, after which you are placed on a waiting list or admitted. If you have any enquiries, contact the office at 028 261 1230 between 08:00 and 17:00 weekdays.

LAAI VORMS AF: OVERBERG TEHUIS AANSOEK VORM

Bespreek nou jou verblyf in een van die 50 Badisa-woongeriewe

Besoek ons nuwe aanlyn akkommodasie- en waglysstelsel vir navrae en aansoeke vir verblyf in ons residensiële fasiliteite vir ouer persone en persone met gestremdhede. Dit is maklik om te gebruik, doeltreffend en alle inligting is vertroulik volgens die POPI-wet.

DOWNLOAD FORMS: OVERBERG TEHUIS APPLICATION FORMS

Book now your accommodation in one of the 50 Badisa residential facilities

Visit our new online accommodation and waiting list system for inquiries and applications for accommodation in our residential facilities for older persons and persons with disability. It is easy to use, effective and all information is confidential according to the POPI Act.

Terms of Use